Wegens het succes van het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’, heeft Consortium Ligare de mogelijkheid gekregen meer instellingen te helpen bij de implementatie van de spirituele dimensie in de zorg.

Waar ligt voor uw instelling de kans? Wat levert het uw instelling op om mee te doen aan dit project?

  • Leren praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is niet voor iedereen makkelijk. Daarom wordt zorgverleners geleerd hoe zij in hun dagelijks werk aandacht kunnen geven aan zingevingsvragen. Zij leren de behoefte signaleren en krijgen handvatten hoe het gesprek met de patiënt / naasten aan te gaan. Luisteren en echt contact maken geeft vertrouwen. En in dat vertrouwen kunnen patiënten/naasten makkelijker aangeven welke wensen en behoeften zij hebben. Uw patiënten en naasten zullen meer tevreden zijn over de zorg.
  • Bovendien levert deze project aanpak op dat het geven van aandacht aan de spirituele dimensie structureel onderdeel wordt van de zorg in uw instelling.

Meer weten of belangstelling?

Lees hier verder voor meer informatie.

 

 

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

Wegens het succes van het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’, heeft Consortium Ligare de mogelijkheid gekregen meer instellingen te helpen bij de implementatie van de spirituele dimensie in de zorg.

Waar ligt voor uw instelling de kans? Wat levert het uw instelling op om mee te doen aan dit project?

  • Leren praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is niet voor iedereen makkelijk. Daarom wordt zorgverleners geleerd hoe zij in hun dagelijks werk aandacht kunnen geven aan zingevingsvragen. Zij leren de behoefte signaleren en krijgen handvatten hoe het gesprek met de patiënt / naasten aan te gaan. Luisteren en echt contact maken geeft vertrouwen. En in dat vertrouwen kunnen patiënten/naasten makkelijker aangeven welke wensen en behoeften zij hebben. Uw patiënten en naasten zullen meer tevreden zijn over de zorg.
  • Bovendien levert deze project aanpak op dat het geven van aandacht aan de spirituele dimensie structureel onderdeel wordt van de zorg in uw instelling.

Hoe gaat het in zijn werk?

In elke organisatie wordt een ‘implementatie duo’ getraind volgens het ‘train de trainer’ principe. Dit duo wordt toegerust om de aandacht voor de spirituele dimensie structureel in te bedden in de zorg voor patiënten en de palliatieve fase. De training en het gebruik van de digitale leerwerkplaats zijn kosteloos, maar er wordt wel gevraagd mee te werken aan het evaluatie onderzoek.

Wat vraagt dit project van uw organisatie?

  • Het bestuur van de instelling committeert zich aan het project.
  • Het ‘implementatie duo’ krijgt de ruimte om deel te nemen. Het vraagt ongeveer 40 uur per persoon gedurende het gehele project.
  • Zorgverleners krijgen tijd om door het implementatie duo geschoold te worden en gebruik te maken van de digitale leerwerkplaats. Dit vraag ongeveer 8 uur per persoon gedurende het gehele project.
  • Een aantal patiënten krijgt een vragenlijst, alsmede de zorgverleners die getraind zijn. Het betreft een voormeting en een nameting.
  • Met toestemming zal er dossier onderzoek plaatsvinden.

Met het implementatie duo wordt continue afgestemd wat de beste manier van organiseren is uw instelling.

Belangstelling?

Voor meer informatie is er een samenvatting van het project en een tijdspad (zie Spoorboekje). Aanmelden voor de 1e ronde kan tot 1 juni 2021 via zingeving@consortiumligare.nl. In 2022 zal een 2e ronde volgen

Voor meer informatie:

Format implementatieplan VIMP (bijlage 1)

Werven voor project Praten over zingeving

Spoorboekje Praten over zingeving

Sinds begin 2019 is Elsbeth Rispens als netwerkcoördinator Integrale Kindzorg Noord-Oost aangesloten bij het Consortium Ligare Noordoost. 

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Het biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners. 

Waarom samenwerking binnen Ligare? Elsbeth: “We hebben een gezamenlijk doel: het verbeteren van de palliatieve zorg. Het is goed om van elkaar op de hoogte zijn wat er speelt.”

“Samenwerken en verbinden tussen volwassen en kinderpalliatieve zorg heel belangrijk. We kunnen veel voor elkaar betekenen rondom casuïstiek en met elkaar afspraken maken hoe we de samenwerking tussen de kinder- en volwassen palliatieve zorg kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het doorverwijzen van vragen van ouders of professionals rondom de overgang van 18-/18+ , opleiding, en bij- & nascholing. Kortom, genoeg te doen. Komende tijd zullen we ons focussen op hoe  de samenwerking vorm te geven. Ik hoop jullie gauw te leren kennen en zie een mooie samenwerking tegemoet.”

Even voorstellen: Elsbeth Rispens, de netwerkcoördinator van NIK Noordoost

“Mijn naam is Elsbeth Rispens-Mud. Ik ben 51 jaar en getrouwd met Robin. Samen hebben wij drie kinderen en we wonen in Gorredijk. Veel van mijn vrijetijd gaat op aan zwemmen, fietsen, hardlopen en in de weekenden een Triathlon of duathlon, een geweldige sport om te beoefenen! 

Netwerkcoördinator zijn

Door mijn werk als coördinator bij ZaZazorg kwam ik in contact met gezinnen met een ernstig ziek kind. Het viel mij op dat deze gezinnen veel zelf moesten regelen en er heel veel op hen afkomt, naast de zorg voor het zieke kind en de zorg voor de andere kinderen. Mijn vraag aan deze gezinnen was dan ook iedere keer wie coördineert of ondersteunt je hierin? Het antwoord was altijd: ‘wijzelf’. Dit kan en moet anders, dacht ik. Toen de vacature voor netwerkcoördinator voorbij kwam was dit mijn kans om hieraan te werken. Samen met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg wil ik er vanuit NIK Noordoost voor zorgen dat deze gezinnen er niet alleen voor staan! Dat ze iemand naast zich hebben die meekijkt, meedenkt en meedoet en die ze in contact kan brengen met de juiste personen. Korte lijnen en zo weinig mogelijk ruis. Ik vind het belangrijk dat gezinnen in een bijzondere en zware periode tijd hebben voor elkaar.

Per 1 oktober 2018 ben ik gestart als netwerkcoördinator Noordoost en kan ik al mijn ervaring inzetten. In samenwerking de kwaliteit en organisatie van zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind verbeteren, daar ga ik voor en dat is wat ik deze gezinnen enorm gun!

Meer weten? U kunt mij mailen: e.rispens@kinderpalliatief.nl.”

Meer informatie over kinderpalliatieve zorg
Zie: www.niknoordoost.nl en www.kinderpalliatief.nl

In het kader van het project ‘Als niet alles is wat het lijkt’ is de digitale leerwerkplaats ontwikkeld. Organisaties die hebben deelgenomen aan het project hebben aan de hand van deze leerwerkplaats één of meerdere teams van zorgverleners geschoold op het vlak van zingeving en betekenisgeving. Per 1 juni is het project afgesloten en daarmee komt de vraag op hoe de toegankelijkheid van de leerwerkplaats in de toekomst geregeld is.

Digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de Palliatieve Zorg’

De leerwerkplaats is speciaal voor het project ‘Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving’ ontwikkeld. De leerwerkplaats is ontworpen door Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa. De leerwerkplaats is gebaseerd op de vernieuwde richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (2018). Aan de hand van dit programma kunnen zorgprofessionals hun kennis en (gespreks)vaardigheden op het vlak van zingeving en betekenisgeving verdiepen. Gedurende het project werd het programma gebruikt om vaardigheidstraining mee vorm te geven. Deze training werd opgezet en gegeven door een implementatieduo, bestaande uit een verpleegkundige en een geestelijk verzorger afkomstig uit de eigen organisatie. De leerwerkplaats kan ook zelfstandig worden doorlopen.

 Toegankelijkheid leerwerkplaats

Gedurende het project kon de leerwerkplaats geïnstalleerd worden op de interne leeromgeving wanneer een organisatie hierover beschikte. Wanneer dit niet het geval was, werd gewerkt met een link (en wachtwoord) naar de leerwerkplaats. Voor de langere termijn dient echter een ander locatie gevonden te worden, zeker gezien de verwachting dat het aantal gebruikers zal toenemen. Ook is het belangrijk dat de leerwerkplaats regelmatig bijgewerkt wordt om deze up-to-date te houden. Momenteel wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn. Via de nieuwsbrief van Ligare en de website houden we u op de hoogte.

Als onderdeel van het ZonMW traject “Als niet alles is wat het lijkt” doen wij graag een beroep op jullie voor deelname aan een onderzoek:

Het besef van sterfelijkheid en eindigheid van het leven kan leiden tot zingevings- of levensvragen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de levensvragen die spelen bij mensen in de laatste levensfase, en te onderzoeken hoe een zorgverlener hier het beste mee om kan gaan.

Wil jij helpen? 

Als jij patiënten kent waarvan je denkt dat zij hieraan willen meewerken, wil je hen dan vragen of ze willen deelnemen? Ze kunnen meedoen door het invullen van een vragenlijst (duur ongeveer 15 minuten) of door een gesprek met de onderzoeker (duur ongeveer 1 uur). Allebei is ook mogelijk.  Door mensen te vragen om deel te nemen lever je een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Dit onderzoek is onderdeel van het project: Als niet alles is wat het lijkt.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten?

De uitkomsten worden o.a. verwerkt in de digitale leerplaats en gebruikt om zorgverleners te scholen zodat ze signalen voor zingevings– of levensvragen tijdig herkennen en hun ondersteuning beter kunnen afstemmen op de behoefte en wensen van de mensen in de laatste levensfase.  Dit draagt bij aan de integratie van de richtlijn spiritualiteit.

Meer informatie:

Op 13 juni jl. heeft de werkconferentie plaatsgevonden inzake proactieve zorgplanning. Het was een inspirerende bijeenkomst waarin het MAPRO project is afgesloten en tevens is nagedacht over de toekomst. De bijeenkomst is afgesloten met diverse ideeën.

Hierbij treft u de gegeven presentaties (pitches) aan.

Van de pitches en de gesprekken zijn tekeningen gemaakt  door de Betekenaars. Hieronder treft u de tekeningen aan:

 

In de Nieuwsbrief  van mei 2018 leest u meer over de voortgang van de diverse Ligare projecten, nemen we afscheid van de netwerk coördinator van Friesland  en vindt u allerlei kijk- en leestips.

Veel leesplezier!

In de Nieuwsbrief van november 2017 leest u meer over het Ligare project “Als niet alles is wat het lijkt”, stelt de nieuwe project manager van Ligare zich voor en vindt u allerlei kijk- en leestips.

Veel leesplezier!

De stuurgroep  Ligare komt in 2019 op de volgende data bijeen: dinsdag 5 maart, dinsdag 14 mei, dinsdag 24 september en dinsdag 3 december. Vraag of onderwerp inbrengen? Mail

Deze rapportage  over 2016 van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de output van dit programma. Dit verslag beschrijft zowel het proces als wat in dit tweede subsidiejaar is gehonoreerd ten behoeve van de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten.  

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...