In de nieuwsbrief van december 2019 stellen Carriene Roorda en Myrna van Pelgrum van de Ligare onderwijswerkgroep zich voor. Ook kunt u lezen over de prijzen die we als Consortium hebben gewonnen voor het project over zingeving en over de implementatie van de Gesprekswijzer.

Veel leesplezier!

Binnen Ligare is een onderwijswerkgroep actief waarin kennis, ideeën, ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs palliatieve zorg worden afgestemd en uitgewisseld. Op dit moment bestaat deze groep uit vertegenwoordigers van de hogescholen en het Expertise Centrum palliatieve zorg van het UMCG.

Carriene Roorda en Myrna Pelgrum zijn vanaf het eerste moment betrokken en vertegenwoordigen de onderwijswerkgroep in de Ligare stuurgroep. Zij stellen zich graag voor.

Myrna: Mijn naam is Myrna Pelgrum-Keurhorst en ik ben sinds vier jaar werkzaam als hoofddocent-onderzoeker Palliatieve Zorg bij hogeschool Saxion. Ik ben Gezondheidswetenschapper en gepromoveerd binnen de ouderenzorg.

Carriene: Ik ben Carriene Roorda-Lukkien en werk sinds augustus 2015 werk als docent verpleegkunde bij de afdeling Health Care en als onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa.

Wat wij zoal doen?

Myrna:

Als hoofddocent-onderzoeker combineer ik onderzoek en onderwijs over palliatieve zorg bij het Lectoraat Verpleegkunde en bij de HBO-V opleiding. Ik begeef me – algemeen gezegd – op drie terreinen: door middel van onderzoek draag ik bij aan innovatie in de beroepspraktijk, ik houd me bezig met curriculumoptimalisering in palliatieve zorg en ik doe aan kennisontwikkeling en verspreiding daarvan onder bijvoorbeeld collega-docenten. Onze onderzoekslijn palliatieve zorg richt zich op: 1) Passende zorg; 2) Technologie ten behoeve van comfort; 3) Deskundigheidsbevordering van professionals.

Het optimaliseren van onderwijs in palliatieve zorg samen met collega’s, is een belangrijk deel van mijn werk. Zo ben ik momenteel projectleider van de te ontwikkelen minor Interprofessionele Palliatieve Zorg. Ik doceer in (post-) HBO onderwijs in (evidence based) palliatieve zorg, en voer onderzoeksprojecten uit waarbij we ook studenten betrekken. Zo hebben we bijvoorbeeld ook de Gesprekswijzer ontwikkeld binnen Ligare.

Carriene:

Samen met een collega heb ik ervoor gezorgd dat het nieuwe curriculum van de hbo-v opleiding van hogeschool Viaa beter aansluit bij het onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg. Dit proces heeft tevens geleid tot de ontwikkeling van de minor Verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg, waar zowel interne als externe hbo-v studenten aan kunnen deelnemen. Sinds studiejaar 2018/19 ben ik coördinator van deze minor, met collega Foekje Pol als buddy.

Daarnaast zorg ik ervoor dat (verschillende) groepjes vierdejaars hbo-v studenten van Viaa hun adviesproject kunnen uitvoeren in de palliatieve zorg. Bij een zorgorganisatie verrichten zij dan participatief actieonderzoek.

Ook zet ik zet mijn expertise in voor onderwijsontwikkeling binnen hogeschool Viaa, (opleiding praktijkverpleegkundige, adviesproject hbo-v en minoren hbo-v), en ben ik lid van de expertisegroep die de lijn van Onderzoekend Vermogen binnen het curriculum van de hbo-v bewaakt en verder uitbouwt.

Tenslotte geef ik graag onderwijs over Evidence Based Practice, palliatieve zorg vanuit wetenschappelijk perspectief en de rol van de verpleegkundige aandachtsvelder palliatieve zorg.

Tot november 2019 was ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa. Bij het lectoraat deed ik met name onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg. Een aantal mensen zal mij kennen van het project “Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving”. Ook was ik betrokken bij het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG3).

Onze betrokkenheid bij het programma O2pz.

Wij zijn beide betrokken bij het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ), kernproject A-HBO. Myrna is projectleider van dit kernproject. “Samen met mijn collega Ingrid van Zuilekom werken we met een werkgroep aan het optimaliseren van palliatieve zorg in het HBO-V curriculum. Binnen O2PZ wordt deze slag ook binnen het MBO en WO(+) gemaakt.”

Daarnaast wordt binnen O2PZ alle aangeboden bij- en nascholing beter in beeld gebracht en geregisseerd via onderwijsknooppunten. O2PZ gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg.

We hopen je eens te ontmoeten, dus benader ons gerust voor vragen, uitwisselingen, etc!

Hartelijke groet, Myrna en Carriene

Myrna:  06-51269111, m.n.pelgrum@saxion.nl

Carriene: 06-49854411 c.roorda@viaa.nl

In de afgelopen maanden is het project ‘Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving’ tweemaal bekroond met een prijs. Op 10 oktober jl. hebben we de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact in ontvangst mogen nemen voor de digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’, een webtool die speciaal ontwikkeld is voor het project. Op 15 november jl. is door ZonMw de prestigieuze Parel aan het project toegekend.

Jaarprijs

De jaarprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het ‘Amsterdam Symposium on Palliative Care’ en is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC. De Jaarprijs wordt uitgereikt aan het product of instrument dat naar de mening van een jury de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. Samen met de twee andere genomineerden kreeg Ligare de gelegenheid om een korte presentatie te geven tijdens het symposium. Prof. dr. An Reyners, projectleider van het project waarvoor de digitale leerwerkplaats is ontwikkeld, verzorgde de presentatie namens Consortium Ligare en mocht de prijs in ontvangst nemen.

De digitale leerwerkplaats

De digitale leerwerkplaats is ontwikkeld door Hogeschool Viaa in het kader van het project ‘Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving’ dat van 2017 tot juni 2019 in 25 organisaties heeft gelopen. Aan de hand van de digitale leerwerkplaats hebben de organisaties interne scholingen verzorgd met als doel om zorgverleners competenter te maken in het verlenen van spirituele zorg aan patiënten en naasten. Meer informatie over de leerwerkplaats en het project kunt u op de website van Ligare vinden.

Parelproject

ZonMw reikt de Parel uit aan projecten die een innovatief, bruikbaar resultaat opleveren dat van grote waarde is voor de wetenschap en/of maatschappij. Daarnaast wordt er met de juiste partijen samengewerkt en hebben Parelprojecten een wetenschappelijke of maatschappelijke impact. De Parel is op feestelijke wijze uitgereikt aan een afvaardiging van Consortium Ligare tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Meer informatie over het Parelproject kunt u hier vinden.

De Gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid is ontwikkeld binnen Consortium Ligare voor het MAPRO project. Deze tool heeft als doel om proactieve zorgplanning vorm te geven bij mensen met dementie. In Drenthe en Twente zijn enkele mooie voorbeelden te vinden van de implementatie van deze Gesprekswijzer.

Gesprekswijzer

De Gesprekswijzer is een gesprekshulp voor zorgverleners in de 1e lijn (denk aan huisartsen, casemanagers dementie, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen) die helpt bij het voorbereiden en het voeren van gesprekken met mensen met dementie en hun naasten over toekomstige beslissingen. Het doel van de Gesprekswijzer is om relevante onderwerpen voor palliatieve ondersteuning tijdig te bespreken zodat personen met dementie er zelf in kunnen meedenken en meebeslissen (proactieve zorgplanning). Op die manier beoogt de Gesprekswijzer bij te dragen aan de eigen regie van personen met dementie.

Drenthe

In Drenthe zijn in 2018 alle Casemanagers dementie in samenwerking met Netwerk Dementie Drenthe en het Palliatief Consultatie Team Drenthe geschoold in het werken met de Gesprekswijzer dementie. In 2020 zal dit een vervolg krijgen.

Daarnaast gaan vanuit de netwerken palliatieve zorg vier zorgorganisaties aan het werk met de Gesprekswijzer dementie. Medewerkers zullen getraind worden hoe in gesprek te gaan met cliënten en naasten over het levenseinde en hoe te werken met proactieve zorgplanning. Ook worden medewerkers getraind in het maken van samenwerkingsafspraken zoals; wie voert welke gesprekken met mensen met dementie en naasten, wat is de rol van de verschillende zorgverleners en hoe communiceren alle betrokken partijen met elkaar. De vier zorgorganisaties gaan met elkaar in gesprek hoe dit samen te realiseren. Eén van de partijen is al gestart met de gesprekswijzer in te voeren in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD)  zodat medewerkers het hulpmiddel ook digitaal bij de hand hebben.

Twente

In Twente hebben casemanagers dementie en verpleegkundigen palliatieve zorg gezamenlijk de train- de-trainer scholing gevolgd rondom het gebruik van de Gesprekswijzer. Deze casemanagers dementie en verpleegkundigen palliatieve zorg hebben in 2018 de driedaagse scholing “Palliatieve zorg voor zorgvragers met dementie” gevolgd bij Saxion en gaan de door hen opgedane kennis, vaardigheden en expertise rondom de Gesprekswijzer overdragen aan collega’s.

De Twentse Netwerken hebben een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg ontwikkeld waarbij de instellingen nu bezig zijn (onderdelen hieruit) te implementeren. De gesprekswijzer is als tool opgenomen in het zorgpad. Een mooie ontwikkeling is dat de Keten Dementie Twente i.s.m. de Netwerken Palliatieve Zorg bezig zijn om dit zorgpad te vertalen naar de doelgroep mensen met dementie. De beide zorgpaden worden op elkaar afgestemd.

Artikelen

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg

14 apr. 1 Actueel
...

Nieuwsbrief december 2019

19 dec. 0 Actueel
...

De onderwijswerkgroep stelt zich voor

19 dec. 0 Actueel
...

Ligare project over zingeving valt meermaals in de prijzen

19 dec. 1 Actueel
...

Uitrol Gesprekswijzer proactieve zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid

19 dec. 0 Actueel
...

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Oost is aangesloten bij Ligare

16 jul. 0 Actueel
...

Toekomst digitale leerwerkplaats

16 jul. 0 Actueel
...

Oproep deelname onderzoek zingeving in de laatste levensfase?

17 sep. 1 Actueel
...

Werkconferentie proactieve zorgplanning 13 juni 2018

29 jun. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief Mei 2018

8 mei. 0 Actueel
...

Nieuwsbrief november 2017

22 nov. 0 Actueel
...

Jaarplanning stuurgroep 2019

22 okt. 0 Agenda
...

ZonMW Management rapportage Palliantie – Meer dan Zorg 2016

2 aug. 0 Actueel
...

Implementatietrainingen: Signalering in de palliatieve fase

25 jul. 0 Agenda
...

Oratie Prof. Dr. A.K.L. Reyners 16 mei 2017

23 jul. 0 Actueel
...

ZonMW project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken’

22 mei. 0 Actueel
...

Infographic Fibula samen met Agora en IKNL

22 mei. 0
...

Klankbordgroep Patiënten en Naasten

22 mei. 0 Agenda
...

Informatie over Nationaal Programma Palliatieve Zorg

5 apr. 0 Actueel
...

Symposium “in vertrouwde handen” 16 maart 2017 inspiratiedag maakt belofte waar

5 apr. 0 Actueel
...

Project Voorstel: “Als niet alles is wat het lijkt” gehonoreerd

8 nov. 0 Actueel
...

Voortgang deelproject Patiënten met dementie

13 jun. 0 Actueel
...

Twee A-projectideeën ingediend

11 mei. 0 Actueel
...

Positief bericht ZonMw

26 apr. 0 Actueel
...

Welkom!

5 apr. 2 Actueel
...

Introductiefilms proactieve zorgplanning

3 apr. 0 Actueel
...

Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde benoemd

15 mrt. 1 Actueel
...

Projectidee Ligare ingediend

15 mrt. 0
...

Blog: Patiënt online in regie

4 mrt. 0 Blog
...